Vejen

3,5
Evidenstest

Den intensive indsats

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Her kan I læse om vores normalindsats. Alle ledige dagpengemodtagere med 12 mdr.’s ledighed overgår til denne indsats.

Målgruppe er karakteriseret ved:
- Fysiske/psykiske/sproglige udfordringer
- Kan ikke længere arbejde indenfor deres fagområde/uddannelse
- Ufaglærte
- Manglende motivation eller tro på at få et job

Vores indsats er som følger:
Vi tager udgangspunkt i den lediges kompetencer/ønsker og historikken ved tidligere jobsamtaler/aktiviteter. Ligeledes forsøger vi at guide den ledige til beskæftigelse indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Ved jobsamtalerne planlægges fremtidige aktiviteter der vil bringe den ledige tættere på job. Måske der er tale om brancheskift.

Fokus på at den ledige selv finder aktiveringsmuligheder eller som et minimum f.eks. kommer med en liste på 3-5 virksomheder, vi kan hjælpe med at kontakte.

Vi udsøger konkrete job som borgeren bedes kigge på og søge hvis de matcher dem.

Vi henviser og vejleder om digitale redskaber, der kan være til hjælp i jobsøgningen.

Vi har fokus på online tilbud/kurser til de ledige, der har udbytte af det.

Der er fokus på virksomhedsrettede tilbud:

- Ordinære jobs, vikararbejde, deltidsarbejde. Vi arbejder tæt sammen med rekrutteringsenheden i jobcentret
- Vi udsøger og udleverer jobopslag som vi mener matcher den ledige
- Opkvalificering ved ordinær ansættelse
- Virksomhedspraktik
- Løntilskudsansættelse
- Kursusaktiviteter
- Voksenlærlingeforløb
- Jobrotationsansættelse
- Opfølgning på virksomhedsrettede forløb
- Coachsamtaler
- Jobfokus (personlig afklaring og udvikling)
- Outplacement -Jobsøgningskursus/kontakt til virksomheder
- Jobnet CV og jobsøgning skal stemme overens
- Uddannelsesløft
- Schultz Progression værktøj - efter behov

Erfaringer og resultater

Vi har siden 2010 arbejdet med at gøre en ”særlig indsats” for ledige med længerevarende ledighed.

Det startede som et projekt under ”langtidsledighedspakken”. For flere år tilbage målte vi på indsatsen, ved at have en kontrolgruppe som ikke var omfattet af indsatsen.

Resultaterne var så gode at indsatsen blev en fast del af driften. De ledige kom hurtigere i f.eks. job og uddannelse.

Krav til organisering

To jobrådgivere laver hele indsatsen. Både samtaler, jobplaner, kontakt til virksomheder, udsøgning af jobs til borgerne, indberetninger til a-kasser mv.

Gode råd

Vi anbefaler:
- Lyt til borgeren – dialogen er meget vigtig
- Lav konkreter planer: A og B (hvis plan A ikke lykkedes igangsættes plan B)
- Hold fast i at der skal være så megen aktivitet som muligt.

Ledelsens anbefaling

Vi anbefaler:
1. Indgå en aftale med a-kasserne(LAU-udvalg) om indholdet i indsatsen
2. Sæt andre medarbejdere til at varetage indsatsen (nye øjne)
3. Indsatsen skal være pågående og mere håndholdt
4. A-kasserne deltager i 3. fællessamtale

Evidenstest

3,5
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
4,3
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borger-samtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
Se færre svar