Nordfyns

4,1
Evidenstest

Job via samtaler

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Projektets formål er at bringe nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigere i varig beskæftigelse eller ordinær uddannelse primært ved at optimere samtalen som redskab. Det vil ske ved at tilrettelægge et intensiveret kontaktforløb med hyppigere samtaler af høj kvalitet om med fokus på progression i samtaleforløbet, kombineret med en tidlig virksomhedsrettet indsats.

Hertil kommer, at den ledige skal have en fast sagsbehandler, som arbejder med en lavere sagsstamme end normalt.

Medarbejderne i projektet skal styrkes i deres samtaleteknikker med udgangspunkt i borgerens ønsker og aktive inddragelse i de aktiviteter, der iværksættes. Der skal arbejdes med kollegial sparring til udvikling af jobrettede samtaler. Desuden skal borgers brug af digitale værktøjer understøttes.

Målsætningen er, at flere jobparate kommer hurtigere i varig beskæftigelse eller i ordinær uddannelse, og at antallet af ledige i målgruppen reduceres. Der vil være fokus på implementering af indsatsen og på den interne læring og udbredelse.

Erfaringer og resultater

• Der ses en klar effekt af de hyppigere samtaler, som har medført at borgerens jobplan altid er opdateret, og at sagsbehandler har mulighed for at sikre tæt opfølgning på indgåede aftaler, aktiv jobsøgning m.v.

De hyppigere trepartssamtaler, hvor virksomhedskonsulent deltager, har en positiv effekt på borgers jobsøgning og sikrer den tætte opfølgning. Desuden medvirker de til, at borger kommer hurtigere i tilbud. Første tilbud falder efter tre uger.

• Fast sagsbehandler sikrer indgående kendskab til borger, at vigtig viden ikke går tabt og kontinuitet i kontaktforløbet.

• Ny indretning af arbejdspladsen betyder, at sagsbehandlerne sidder sammen i et storrum og virksomhedskonsulenterne sidder tæt på, hvilket letter den daglige sparring omkring borgere og opgaver.

Gruppen drøfter og evaluerer samtaler og kontaktforløb med henblik på at have en fælles linje og udvikle den gode samtale samt tilrettelægge den rette indsats til den enkelte borger. Der afholdes fællesmøder, hvor konkrete sager og afgørelser drøftes. Der arbejdes målrettet mod at sikre ensartet sagsbehandling og kvalitetsudvikle på samtalen.

• Gruppen er opnormeret fra to til tre sagsbehandlere, hvilket giver den enkelte mulighed for hyppigere opfølgning på borgerne. Det sikrer også grundig forberedelse forud for hver samtale, hvilket giver øget kvaliteten i samtalerne og i borgerens jobplan samt understøtter fokus på, at borger opnår varig beskæftigelse.

Det mere intensive kontaktforløb motiverer borgerne til hyppigere og mere aktiv jobsøgning. Ligeledes har øgning af aktive tilbud en positiv effekt for en del borgere.
Ved at afholde første jobsamtale tre uger efter visitationssamtalen, mærker borger fra starten intensitet i kontaktforløbet.

Pga. øget samtaleintensitet og den højere kvalitet i sagsbehandlingen, som et lavere sagstal og hyppig kontakt giver, har vi haft øget afgang i gruppen af langtidsledige.

Krav til organisering

• Gruppen er opnormeret fra to til tre sagsbehandlere.

Gode råd

• Der ses en klar effekt af de hyppigere samtaler, som har medført at borgerens jobplan altid er opdateret, og at sagsbehandler har mulighed for at sikre tæt opfølgning på indgåede aftaler, aktiv jobsøgning m.v


Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
4,4
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere , alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borger-samtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
Se færre svar

Dokumenter