Middelfart

3,9
Evidenstest

Beskæftigelsesrettet indsats til aktivitetsparate

 • Borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • §6.3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle borgere over 30 år
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Når en borger retter henvendelse i jobcenteret for at ansøge om kontanthjælp, bliver der foretaget visitation af borgerens målgruppe. Vi tilstræber at afholde denne visitation inden for 2 dage.

Ved første samtale bliver borgeren henvist til et §32 tilbud i jobcenteret. I tilbuddet bliver borgeren blandt andet undervist i teknisk jobsøgning – CV, joblog og selvbookning samt jobsøgning. Samtidig bliver borgere tilknyttet en virksomhedskonsulent der har til opgave at finde egnet virksomhedspraktik indenfor 14 dage efter henvisning.

Har borgeren behandlingskrævende udfordringer forsøges der ved første samtale at få belyst hvilke instanser der er kontakt til, således at der kan iværksætte et parallelt forløb, hvor borgeren eventuelt kan deltage i behandling samtidig med et virksomhedsrettet tilbud/praktik - her kan det tage længere til før en egnet praktik kan etableres.

Sideløbende med det virksomhedsrettede tilbud har beskæftigelsesrådgiver i samtaleforløbet fokus på en beskæftigelsesrettet indsats, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, med Jobnet CV som omdrejningspunkt.

Beskæftigelsesrådgiver og virksomhedskonsulent samarbejder tæt omkring etablering af og opfølgning på praktikker og eventuelt småjob og justerer, sammen med borgeren, løbende indsatsen og fastsætter tydelige mål og delmål i det beskæftigelsesrettede tilbud. Herunder koordinerer beskæftigelsesrådgiveren eventuelle parallel-indsatser. Et delmål vil altid være en eventuel udvikling af borgerens arbejdsevne til Jobparat

Råd og vejledning er en central del af indsatsen, ligesom udredning er en central del af indsatsen for de personer, der ikke vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Erfaringer og resultater

Indsatsen har kørt i lidt over halvandet år – i den periode har 34 (2018) og 17 (2019) af målgruppen ændret målgruppe fra aktivitetsparat til jobparat og aktiveringsgraden for aktivitetsparate ligger på mellem 31% og 35%.

Derudover har det øgede fokus betydet, at der i selve visitationen er sket et markant fald i vurderingen til aktivitetsparat.

Krav til organisering

Indsatsen kræver at der afsættes ressourcer til at arbejde intensivt med det beskæftigelsesrettede fokus, både gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og løbende gennem feedback og fælles dialog. Eksempelvis tages alle nye sager op på teammøde hvor beskæftigelsesrådgiverne i fælleskab gennemgår sagerne.

Samtidig kræver indsatsen at der afsættes ressourcer til virksomhedskonsulenter.

Gode råd

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,9
Evidenstest

Evidenstest vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere har tilknyttet en gennemgående primær kontaktperson gennem hele forløbet.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har en opgavemængde og sagsstamme, der muliggør tillidsopbygning via direkte kontakt og hurtig respons ved behov
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har nem og direkte adgang til deres primære kontaktperson via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse, og kan forvente en tilbagemelding inden for 24 timer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere udarbejder altid CV i samarbejde med den primære kontaktperson, som led i dialogen om borgerens ressourcer og jobmål samt muligheden for ordinære timer..
 • Ja: På mindst 9 ud af 10 teammøder deles viden om udviklingen i udsatte borgeres ordinære timer samt drøftes succesfulde cases med henblik på systematisk at styrke medarbejderens tro på borgers jobchancer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har indgået en skriftlig aftale med virksomheden inden virksomhedsforløb etableres
 • Ja: For mindst 9 ud af 10 borgere foretager den primære kontaktperson løbende individuel og minimum månedlig opfølgning ude på virksomheden, hvor borgeren er i virksomhedsforløb.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har et godt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked ift. job/ordinære timer
 • Delvist: Jobcenteret sikrer, at mindst 4 ud af 10 borgere kommer i et virksomhedsforløb på en ordinær virksomhed
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at mindst 7 ud af 10 borgere får indkredset et realistisk jobmål med henblik på etablering af et individuelt match og muligheden for job/ordinære timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere har ugentligt kontakt med deres primære kontaktperson frem mod start i virksomhedsforløbet.
Se færre svar
4,4
God praksis test

God praksis test vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere udarbejder et CV i løbet af de første samtaler
 • Ja: Den primære kontaktperson sikrer at det i mindst 9 ud af 10 skriftlige aftaler fremgår, om formålet med virksomhedspraktikken er a) job/ordinære løntimer b) at optræne/dokumentere kompetencer inden for borgers jobmål, eller c) at afklare jobmål inden for en begrænset tidsperiode.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får tildelt en fast kontaktperson på virksomheden, mens de er i virksomhedsforløb
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at den primære kontaktperson for mindst 9 ud af 10 borgere løbende tager stilling til, om borgeren vil have gavn af at kombinere praktik og ordinære løntimer på virksomheden.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at der i mindst 9 ud af 10 tilfælde løbende og systematisk i dialogen med virksomhed og borger tages stilling til om praktiktimer kan ”veksles” til ordinære løntimer, når borger mestrer en opgave.
 • Ja: Det fremgår tydeligt af langt de fleste strategiske dokumenter på politisk niveau, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere først og fremmest er, at de opnår ordinære løntimer
 • Ja: Jobcentrets ledelse fortæller medarbejderne i jobcenteret systematisk og klart, at jobcenterets kerneopgave vedr. udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Ja: Jobcentrets ledelse kommunikerer klart til lokalsamfundet, lokale virksomhedsnetværk, den lokale presse m.v., at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer?
 • Ja: Den primære kontaktperson, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler har fælles fysiske rammer.
 • Ja: Den primære kontaktperson deltager i mindst 9 ud af 10 opfølgningssamtaler med borger og myndighedssagsbehandler.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 primære kontaktpersoner bliver løbende og systematisk opkvalificeret i systematisk at udarbejde CV efter fælles standarder sammen med borgeren.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 medarbejdere modtager systematisk ledelsesmæssig og kollegial feedback på deres borgersamtaler, via kollegers og lederes deltagelse på borgersamtaler, mindst én gang hver måned.
 • Ja: Jobcenteret sikrer, at den enkelte medarbejder med resultat-udfordringer, får systematisk faglig sparring fra nærmeste leder på sagsstammeniveau med henblik på at sikre progression i den virksomhedsvendte indsats mod job/ordinære løntimer
Se alle svar
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at der for mindst 7 ud af 10 borgere altid tales om mulighederne for job/ordinære løntimer ved de første samtaler i forløbet.
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 tilfælde taler den primære kontaktperson altid med virksomheden om muligheden for job/ordinære løntimer inden virksomhedsforløbet etableres.
 • Delvist: For mindst 7 ud af 10 borgere taler den primære kontaktperson altid om ordinære løntimer i forbindelse med den løbende opfølgning.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 praktikker afsluttes, hvis det mod den gensidige aftale ikke er muligt for borgeren at få løn for arbejdsopgaver, som borgeren mestrer.
 • Delvist: Direktionen i kommunen drøfter ofte resultater vedrørende ordinære løntimer for udsatte borgere
Se færre svar

Dokumenter