Middelfart

3,4
Evidenstest

God virksomhedsrettet indsats

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Job- og Vækstcenter Middelfart har siden 2013 udelukkende benyttet sig af virksomhedsrettet indsats for alle målgrupper. For DP-modtagere betyder det at al aktivering (ud over målrettede kursus/uddannelse) foregår i private virksomheder (offentlige virksomheder bruges kun hvis job/uddannelsesmål er i offentlig virksomhed), ved hjælp af praktikker og løntilskud.

Den virksomhedsrettede indsats målrettes virksomheder/jobfunktioner med behov/mangel på arbejdskraft. I forbindelse med bevilling af kursus/uddannelse etableres der, i umiddelbar forlængelse af kursus/uddannelse, en 4 ugers praktik hvor indhold på kursus/uddannelse kan trænes .

Praktikker og løntilskud bruges med følgende formål:
• Afklaring (branche/uddannelse)
• Motivation til brancheskift
• Kompetenceudvikling
• Kompetencevedligeholdelse.

Virksomhederne bliver altid oplyst om formålet med praktik før etablering.
Formålet med løntilskud er altid ordinær beskæftigelse i pågældende virksomhed.

Udgangspunkt for løntilskud er 1 måned. Varighed af løntilskud på over to måneder skal godkendes af jobcenterledelsen med faglig begrundelse for varighed/forlængelse.

Der foretages tæt opfølgning på alle praktikker og løntilskud – som udgangspunkt hver 2. uge.

Erfaringer og resultater

Ledige borgere træner kompetencer på de arbejdspladser hvor jobbene findes og opnår dermed hurtigere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ved brancheskift/uddannelse får den ledige hurtigt et reelt billede af om pågældende branche/uddannelse er relevant og motiveres derfor hurtigere til brancheskift/uddannelse.

Krav til organisering

Der skal være fokus på følgende:
o Normering af antallet af virksomhedskonsulenter.
o Stort fokus på virksomhedsservice og rammesætning.
o Holdningsbearbejdning hos jobvejledere
o Tæt opfølgning i den virksomhedsrettede indsats

Gode råd

Det vigtigste er at jobcentret (både ledelse og medarbejdere) har et stort fokus på virksomhedsservice og rammesætning.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,4
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
3,0
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter