Middelfart

4,3
Evidenstest

Skærpet fokus på langtidsledighed ved 24 ugers ledighed

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

• På baggrund af en svagt stigende langtidsledighed i Middelfart Kommune er indsatsen for ledige på vej mod langtidsledighed skærpet. Job- og Vækstcenter Middelfart tager i indsatsen for forsikrede ledige udgangspunkt i ABC-job.

• For at rammesætte indsatsen om skærpet fokus på langtidsledighed bliver den ledige ved første møde/samtale i Jobcenteret informeret om, at den jobrettede vejledning koncentreres om vejledning til job inden for områder med mangel på arbejdskraft/gode jobmuligheder og at vi, hvis den ledige når 24 ugers ledighed skærper indsatsen så fokus udelukkende er på C-job. Indsatsen er målrettet ledige der af forskellige grunde ikke har en realistisk plan for opnåelse af ordinær beskæftigelse ved 24 uger ledighed – eks. urealistiske ønsker om job.

Indsats 24. uge
• Er der ved 24 ugers ledighed ikke lagt en realistisk plan for opnåelse af ordinært job, indkaldes den ledige til fællessamtale med jobvejleder og virksomhedskonsulent. Her informeres den ledige om at der i fælleskab skal udarbejdes en to-måneders plan for opnåelse af C job gennem praktik/løntilskud. Den ledige præsenteres for de jobområder hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder og hvor den ledige har kompetencer til at varetage job. Herefter skal virksomhedskonsulenten, sammen med den ledige, finde virksomheder med jobmuligheder hvor den ledige gennem praktik/løntilskud kan opnå ordinær ansættelse

• Virksomhedskonsulenten foretager tæt opfølgning under praktik/løntilskud – minimum hver 2. uge.

Erfaringer og resultater

Indsatsen har været i gang i 5 måneder – umiddelbart tager de ledige godt imod indsatsen.

Krav til organisering

Indsatsen kræver fokus på dialog mellem jobvejleder og virksomhedskonsulent samt grundig rammesætning omkring indsatsen fra til den ledige ved første møde/samtale som nyledig.
Samtidig kræves et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked og aktuelle jobåbninger

Gode råd

Vil blive opdateret, når erfaringen er lidt større.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,3
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
3,1
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter