Esbjerg

3,8
Evidenstest

Intensiv indsats til jobparate kontanthjælpsmodtagere

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Borgeren bliver indkaldt til første samtale med beskæftigelsesrådgiver senest tre uger efter visitationen. Derefter er samtalekadencen hver 14. dag.

Indholdet i samtalerne er baseret på en målrettet brug af ABC-strategi, som er tilpasset efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Ved første visitationssamtale bliver borgeren også bedt om at vurdere sin egen situation i et Inducas-spørgeskema. Besvarelserne i skemaet danner dernæst grundlaget for den fælles plan der formuleres på første møde med beskæftigelsesrådgiveren.

Efter 16 uger udfylder borgeren endnu engang Inducas-spørgeskemaet, og progressionen i ledighedsforløbet bliver visualiseret.

Erfaringer og resultater

Resultaterne af indsatsen har vist, at der i 2018 har været gennemsnitligt 43 færre på kontanthjælp sammenlignet med 2017. Hvilket i alt har givet kommunen en besparelse på 3 millioner kroner.

En kvalitativ undersøgelse internt i huset har vist, at de ledige oplever, at deres motivation for at komme i arbejde bliver vedligeholdt ved hyppige samtaler ved at følge op på delmål med kortere intervaller, fokus kan reguleres, hvis det er på vej i en uhensigtsmæssig retning for borgeren. Derudover oplever borgerne, at de bliver støttet i deres jobsøgning.

Krav til organisering

En investeringsstrategi samt ledelsesfokus i jobcentret har skabt øget samtalekadence samt kvalitet i samtalerne med borgerne.

Derudover er medarbejderstaben blevet udvidet, så sagsstammen for den enkelte beskæftigelsesrådgiver kunne være på ca. 50.

Beskæftigelsesrådgiverne er også blevet opkvalificeret inden for ABC-strategien, og der er kommet øget fokus på skriftlighed blandt medarbejderne.

Gode råd

Det er et grundlæggende element, at sagsstammen er omkring ca. 50, så det er muligt at holde samtalekadencen og have fokus på indhold i samtalerne.

Derudover har en vigtig læring været, at det kræver tålmodighed at ændre på arbejdsgange og metoder, derfor kan resultaterne måske også først vise sig efter lidt tid. Det betyder, at det er vigtigt at holde gejsten oppe.

Det har vist sig, at tilpasningen af brugen af ABC-strategien til det lokale arbejdsmarked sammenholdt med borgerens kompetencer og helbred kan give nogle konkrete bud på, hvor i lokalområdet borgeren kan bliver matchet med en virksomhed, der efterspørger arbejdskraft nu og her.

Ledelsens anbefaling

Det er et grundlæggende element, at sagsstammen er omkring ca. 50, så det er muligt at holde samtalekadencen og have fokus på indhold i samtalerne.

Derudover har en vigtig læring været, at det kræver tålmodighed at ændre på arbejdsgange og metoder, derfor kan resultaterne måske også først vise sig efter lidt tid. Det betyder, at det er vigtigt at holde gejsten oppe.

Det har vist sig, at tilpasningen af brugen af ABC-strategien til det lokale arbejdsmarked sammenholdt med borgerens kompetencer og helbred kan give nogle konkrete bud på, hvor i lokalområdet borgeren kan bliver matchet med en virksomhed, der efterspørger arbejdskraft nu og her.

Evidenstest

3,8
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
Se færre svar
3,5
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere , alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
Se færre svar

Dokumenter