Tårnby

3,6
Evidenstest

Projekt Flere skal med 2

 • Borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • §6.3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle borgere over 30 år
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Vores tilgang til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere baserer sig i høj grad på relationsarbejde. Målgruppen er ofte kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger ud over ledighed, hvor der kræves en tværfaglig indsats, hvilket betyder, at borgerne ofte skal forholde sig til mange forskellige fagprofessionelle. For at minimere antallet af fagprofessionelle omkring borgeren ift be-skæftigelsesindsatsen, har vi samlet funktionerne; myndighedssagsbe-handler, virksomhedskonsulent og mentor under en funktion, som vi kalder jobformidler.

Jobformidlereren, som får ansvaret for den virksomhedsrettede indsats, skal arbejde med jobmål og CV, som et helt naturligt redskab i det daglige arbejde med borgeren. Jobmål og CV er punkter, der skal drøftes ved hver borgersamtale, og som bliver en integreret del af samtalens indhold. Herved bliver CV´et hele tiden opdateret og kvalitetssikret, og bliver borgerens redskab til øget indsigt i egne kompetencer og potentialer samt bidrager til udviklingen af borgers tro på egne handlemuligheder.

Erfaringer og resultater

Vi har erfaret at det at tale beskæftigelse og arbejdsmarkedet med borgerne tidligt i forløbet har en positiv effekt. I denne måde sikre vi og gør det tydeligt overfor borgerne at vi tænker dem ind på arbejdsmarkedet. I denne drøftelse får det også borgere til aktivt at medvirke til hans eller hendes videre forløb og liv og de ved at vi er her får at hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet

Krav til organisering

Alle der arbejder med målgruppen har en rolle som mentor, virksomhedskonsulent og koordinerende sagsbehandler. Det betyder at den enkelte borger ikke skal forholde sig til tre forskellige fagpersoner og vi sikre også ved denne måde at arbejde på at ingen information og viden går tabt

Gode råd

VI har erfaret at vi ikke kan være mentor for alle borgerne. Der er nogle med så vanskelige udfordringer som fx misbrug. Dette kræver en særlig viden som ikke kan løftes i teamet.
Endvidere kan vi ikke nå igennem med projektet hvis sagsstammen er for høj, max 35 pr jobformidler

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,6
Evidenstest

Evidenstest vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere har tilknyttet en gennemgående primær kontaktperson gennem hele forløbet.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har en opgavemængde og sagsstamme, der muliggør tillidsopbygning via direkte kontakt og hurtig respons ved behov
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har nem og direkte adgang til deres primære kontaktperson via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse, og kan forvente en tilbagemelding inden for 24 timer
 • Ja: Jobcenteret sikrer, at mindst 6 ud af 10 borgere kommer i et virksomhedsforløb på en ordinær virksomhed
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har indgået en skriftlig aftale med virksomheden inden virksomhedsforløb etableres
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har et godt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked ift. job/ordinære timer
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere udarbejder altid CV i samarbejde med den primære kontaktperson, som led i dialogen om borgerens ressourcer og jobmål samt muligheden for ordinære timer.
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at mindst 7 ud af 10 borgere får indkredset et realistisk jobmål med henblik på etablering af et individuelt match og muligheden for job/ordinære timer.
 • Delvist: På mindst 7 ud af 10 teammøder deles viden om udviklingen i udsatte borgeres ordinære timer samt drøftes succesfulde cases med henblik på systematisk at styrke medarbejderens tro på borgers jobchancer.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har ugentligt kontakt med deres primære kontaktperson frem mod start i virksomhedsforløbet.
 • Delvist: For mindst 7 ud af 10 borgere foretager den primære kontaktperson løbende individuel og minimum månedlig opfølgning ude på virksomheden, hvor borgeren er i virksomhedsforløb.
Se færre svar
3,6
God praksis test

God praksis test vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 tilfælde taler den primære kontaktperson altid med virksomheden om muligheden for job/ordinære løntimer inden virksomhedsforløbet etableres.
 • Ja: For mindst 9 ud af 10 borgere taler den primære kontaktperson altid om ordinære løntimer i forbindelse med den løbende opfølgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at der i mindst 9 ud af 10 tilfælde løbende og systematisk i dialogen med virksomhed og borger tages stilling til om praktiktimer kan ”veksles” til ordinære løntimer, når borger mestrer en opgave.
 • Ja: Jobcentrets ledelse fortæller medarbejderne i jobcenteret systematisk og klart, at jobcenterets kerneopgave vedr. udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Ja: Jobcentrets ledelse kommunikerer klart til lokalsamfundet, lokale virksomhedsnetværk, den lokale presse m.v., at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer?
 • Ja: Den primære kontaktperson, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler har fælles fysiske rammer.
 • Ja: Den primære kontaktperson deltager i mindst 9 ud af 10 opfølgningssamtaler med borger og myndighedssagsbehandler.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 primære kontaktpersoner bliver løbende og systematisk opkvalificeret i systematisk at udarbejde CV efter fælles standarder sammen med borgeren.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 medarbejdere modtager systematisk ledelsesmæssig og kollegial feedback på deres borgersamtaler, via kollegers og lederes deltagelse på borgersamtaler, mindst én gang hver måned.
Se alle svar
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at der for mindst 7 ud af 10 borgere altid tales om mulighederne for job/ordinære løntimer ved de første samtaler i forløbet.
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer at det i mindst 7 ud af 10 skriftlige aftaler fremgår, om formålet med virksomhedspraktikken er a) job/ordinære løntimer b) at optræne/dokumentere kompetencer inden for borgers jobmål, eller c) at afklare jobmål inden for en begrænset tidsperiode.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får tildelt en fast kontaktperson på virksomheden, mens de er i virksomhedsforløb.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at den primære kontaktperson for mindst 7 ud af 10 borgere løbende tager stilling til, om borgeren vil have gavn af at kombinere praktik og ordinære løntimer på virksomheden.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 praktikker afsluttes, hvis det mod den gensidige aftale ikke er muligt for borgeren at få løn for arbejdsopgaver, som borgeren mestrer.
 • Delvist: Direktionen i kommunen drøfter ofte resultater vedrørende ordinære løntimer for udsatte borgere
 • Delvist: Jobcenteret sikrer i nogle tilfælde, at enkelte medarbejdere med resultat-udfordringer, får faglig sparring på sagsstammeniveau med henblik på at sikre progression i den virksomhedsvendte indsats mod job/ordinære løntimer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere udarbejder et CV i løbet af de første samtaler
 • Nej: Det drøftes sjældent på politisk niveau, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere først og fremmest er, at de opnår ordinære løntimer.
Se færre svar

Dokumenter