Lyngby-Taarbæk

2,1
Evidenstest

Vores erfaring med hyppige samtaler og virksomhedsrettet indsats

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har siden 2015 haft en særlig indsats for ledige med længevarende ledighed på omkring 12 måneder.

Vi vurderer, at denne gruppe af borgere har brug for en intensiv indsats, for at komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Borgere med længerevarende ledighed kan ofte have mange udfordringer, bl.a mange sygemeldinger, helbredsmæssige begrænsninger, urealistiske jobmål, søger job de ikke er kvalificeret til, har forskellige diagnoser, og nogle har sproglige udfordringer

Vores praksis er, at vi tilknytter gruppen en personlig jobformidler, som også fungerer som virksomhedskonsulent.

Den personlige jobformidler skal i samarbejde med de ledige forsøge og få dem tilbage på det ordinære arbejdsmarked via hyppigere samtaler og en virksomhedsrettet indsats.

Vi følger en samtale og progressionsguide.

Samtale 8:
Den ledige har selv booket en jobsamtale og kommer til en individuel samtale hos en arbejdsmarkedsrådgiver. Ved samtalen tages der udgangspunkt i de aftaler, der er indgået ved forrige samtaler, status på den lediges jobsituation, fokus på, at den ledige selv har mulighed for at finde en virksomhedspraktik, en ansættelse i løntilskud eller ordinært job.

Arbejdsmarkedsrådgiver skal også have fokus på de virksomhedspraktikker, ordinære job, ansættelses i løntilskud som jobcentrets virksomhedskonsulenter har meldt ud.

Opmærksomhed på brancheskift og behov for opkvalificering, fokus på B og C jobs. Fokus på konkrete mål og aftaler, der skal følges op på ved næste samtale.

Den ledige vil blive henvist til en personlig jobformidler, i 6 måneder, hvis den ledige ikke har en konkret ansættelse indenfor 6 uger eller arbejdsmarkedsrådgiveren vurderer der er brug for en opkvalificering indenfor et område hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Den ledige får en frist på 6 uger til at booke en ny tid hos den personlig jobformidler. Der sættes en kode i systemet, så den ledige kun kan booke en tid, hos sin personlig jobformidler

Henvisningen til personlig jobformidler oprettes som et tilbud i fagsystemet, med en start og slut dato.

Samtale 9: Samtale hos Personlig jobformidler:
Senest 6 uger efter samtale 8, vil den ledige komme til den første samtale hos personlig jobformidler.

Fokus vil være B og C jobs. Den lediges ansøgningsmateriale, virksomhedspraktikker, ansættelse i løntilskud indenfor det private arbejdsmarked, ordinære job, vikariater, evt. opkvalificering, det brede arbejdsmarked

Der vil være personlige samtaler ca. 1 gang om måned ellers via telefon og e-mail

Hvis den ledige ikke er kommet i job, efter 6 måneder hos den personlige jobformidler, skal den ledige booke en ny tid hos den arbejdsmarkedsrådgiver, som sidder med borger, der har fra 12 måneders ledighed
Fokus ved samtalen vil stadig være B og C jobs, brancheskift, virksomhedspraktikker, ansættelse i løntilskud, sparring på ansøgning til specifikke job

Fra 1.1.2019, har jobcentret indgået en aftale med ISS Jobudvikling. Hvor målgruppen er ledige med mindst 16 måneders ledighed.

Den ledige vil blive henvist til et 8 ugers forløb hos ISS Jobudvikling, hvor forløbet indeholder 4 individuelle samtaler efterfulgt af 4 ugers virksomhedspraktik i en privat virksomhed. ISS Jobudvikling følger op på virksomhedspraktikken. Når forløbet er afsluttet hos ISS Jobudvikling, vil jobcentret modtage en statusrapport over forløbet.

Hvis den ledige ikke er kommet i job efter forløbet hos ISS Jobudvikling, skal den ledige booke en ny tid i jobcentret. Frist for selvbook vil være 6 uger

Samtalen i jobcentret vil tage udgangspunkt i C jobs, idet borgeren har meget lang ledighed og kort tid tilbage i dagpengesystemet. Hvis borgeren har optjent timer til en forlænget dagpengeret, tages udgangspunkt i a, b og c jobs.

Den ledige vil fortsætte i jobcentret med samtaler hver tredje måned.

Erfaringer og resultater

Foreløbige resultater:
• Øget fokus på de langtidsledige
• Flere af de langtidsledige kommer i virksomhedsrettet tilbud
• Fald i antallet af langtidsledige som er tilknyttet en personlig jobformidler
• Det er tidskrævende og få langtidsledige tilbage på det ordinære arbejdsmarked

Krav til organisering

Vi har følgende organisering:
• Der skal være et godt samarbejde mellem dagpengeområdet og sygedagpengeområdet, så den enkelte borger kan blive afklaret

• Der er virksomhedskonsulenter tilknyttet hver team. Teamet er opdelt i a-kasser, de akademiske a-kasser og de ikke akademiske a-kasser

• Det er vigtigt at arbejdsmarkedsrådgiver og virksomhedskonsulenter har den fornødne viden indenfor arbejdsmarkedsområdet og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder

Gode råd

Vi kan give følgende råd:
• For at sikre flow i samtalestrukturen er det vigtigt med løbende og tæt evaluering af arbejdsgange og høj grad af medarbejderinvolvering

• Indsatsen kræver høj grad af ledelsesopfølgning og ledelsesopbakning

• I skal være sikre på, at de tilbud som tilbydes de ledige, også har gode effekter

• Arbejdsmarkedsrådgivere og virksomhedskonsulenter skal have den fornødne viden indenfor arbejdsmarkedsområdet og vide, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder

Øget fokus på borger som er i risiko for langtidsledighed i starten af deres ledighedsperiode

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis , der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsaf-stemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
2,2
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter vejleder ved samtalen, borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar