København

3,2
Evidenstest

Intensiv indsats for jobparate

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Over 30 år

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Målgruppen for indsatsen og projektet indkredses ved følgende kriterier:
Borgere der har minimum 13 ugers forsørgelse med kontanthjælp. Vi vil have et særligt fokus på de borgere, som er faldet for dagpengeretten, og er kommet på kontanthjælp.

Af den samlede målgruppe frasorterer vi følgende fra indsatsgruppen:
Borgere med deltidsforsørgelse over 20 timer om ugen
Borgere der i forvejen indgår i andre særlige indsatser i kommunen

Erfaringer og resultater

De konkrete erfaringer og resultater er indtil videre, at det betaler sig med en håndholdt indsats og kontinuerligt opfølgning sammen med borgerne.

Derudover er erfaringen at der er fremdrift i det forhold, at borgerne taler med den samme konsulent til næsten alle samtaler, da det giver et sammenhængende indsats.

Krav til organisering

Vi har lavet en konkret projektorganisering med konsulenter i et team alene dedikeret til dette formål.

Gode råd

Opkvalificering i det virksomhedsrettede arbejde for de beskæftigelseskonsulenter, der skal varetage denne opgave.
Systematiske projektgruppemøder
Systematiske sparringsmøder

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,2
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
3,5
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomheds-overblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter