Kalundborg

2,5
Evidenstest

Fokus på rettidighed på samtaler og aktivering

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I Kalundborg er vores normalindsats til ledige kendetegnet ved at følge lovens krav - intet mere eller mindre.

For at kunne sikre overholdelse af ret og pligt, er der besluttet målinger på centrale parametre, som gør det muligt at følge sagerne.

Alle er vidende om disse målinger og de er tilgængelige for alle - både ledelse og rådgivere. Vores fagkonsulent foretager målingerne og videresender dem til teamledere og driftskoordinatorer, som videreformidler budskabet.

Der laves en årlig produktionsplan med mål for årets indsats - både i forhold til ministermålene og i forhold til overholdelse af gældende lovgivning. Der er f.eks. sat en norm på antal samtaler pr. uge pr. rådgiver, som måles pr. uge.

Der udsendes en kvartalsrapport over antal aktive placeringer fordelt på type.

Der udsendes en månedsrapport over virksomhedsrettede placeringer.
Rettidigheden på aktivering tjekkes månedligt via Fasit. Udfordring: Det er dog svært at oprette valide søgelister i Fasit, som kan bruges i dagligdagen, så det er tidskrævende at tjekke.

Målingerne bruges i forhold til at se, om målsætningen i produktionsplanen holder og om fastsættelse af normtal på sager er i overensstemmelse med virkeligheden, samt hvis det er nødvendigt at rykke rundt på personaleressourcer eller prioritering af opgaver i de situationer, hvor sagsstammerne vokser - f.eks. i vinterhalvåret.

Kan også give en indikator for, om en medarbejder "hænger" og har brug for hjælp.

Indikerer også, om borgeren får det, som loven giver ret og pligt til.
2021: Der er ny organisering på vej, som offentliggøres når alt er på plads.

Erfaringer og resultater

Vi sikrer overholdelse af rettidigheden så vidt det er muligt. (A-kassesamtalerne kan være en udfordring i de første 6 måneder.)

Giver overblik og dermed mulighed for at rykke rundt på personaleressourcer i pressede situationer.

Giver den enkelte rådgiver indblik i, hvad der sker både i egen sagsbehandling og i kollegers og dermed også forståelse for evt. beslutninger, som tages for at overholde loven.

Det sikres at alle ledige får det, de har krav på og at man er skarp på, hvad der siges og aftales i samtalerne, som er bærende for hele indsatsen.

Krav til organisering

Vi har cpr.nr. fordeling, både på a-kassesamtaler og øvrige samtaler. Sagsnormen er 120 sager pr. rådgiver.

Det er udregnet, hvor mange samtaler rådgiverne skal afholde i gennemsnit pr. uge.

Der afholdes ca. 1 times gruppemøde hver anden uge med deltagelse af virksomhedskonsulenter, teamleder og driftkoordinator, hvor der også er fokus på produktionen.

Gode råd

Åbenhed og fokus på at der måles. Forklare, at det sikrer borgerens retskrav, hjælp til den kollega som måske er bagud, viden om og sikkerhed for at nå det forventede, man arbejder ikke i blinde. Involvere medarbejdere i de indsatser og løsninger, som skal til for at overholde rettidigheden.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,5
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
4,2
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange som sikrer, at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
Se færre svar

Dokumenter