Hørsholm

2,1
Evidenstest

Særligt intensive samtaler i Hørsholm

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I Hørsholm kommune tilbyder vi en indsats til langtidsledige dagpengemodtagere, som sikrer, at de opnår en hurtigere arbejdsmarkedstilknytning.

Desuden er formålet også at dække det hul, der er i lovgivningen mellem 6 og 16 måneders ledighed, hvor der ikke er lovpligtige samtaler.

Mål:
Kvantitativt: At borger går hurtigere i beskæftigelse end hvis de ikke havde modtaget indsatsen. (2 uger tidligere end normalt).
Kvalitativt : Brugertilfredshed 80%

SIS tilbydes flere samtaler end loven foreskriver. Der er endvidere mere intensivt fokus på ansøgningsmaterialet end ved de lovpligtige samtaler.

Der afsættes en time mellem hver samtale, så konsulenten har tid til forberedelse og opfølgning.

Borger tilbydes 6 individuelle samtaler af ca. 45 minutters varighed. Samtalerne skal afvikles hver anden uge fordelt over en periode på 13 uger.

Borger skal være indstillet på hjemmeopgaver mellem hver samtale samt at blive udfordret på det ”man plejer at gøre”.

Borger har desuden mulighed for at trække på projektleder mellem samtalerne efter behov.

Der er tilknyttet virksomhedskonsulent til forløbet, hvor der er fokus på omvendt formidling og håndholdt indsats. Projektleder visiterer til virksomhedskonsulent, når det vurderes relevant og senest efter endt projektforløb.

Hver enkel samtale tager udgangspunkt i borgers behov/udfordring fx

- Jobsøgningsstrategier
- Branche- og/eller karriereskift
- Ansøgning og CV.
- Jobsamtalen
- Samarbejde med virksomheder via virksomhedskonsulenten.

Erfaringer og resultater

Vores foreløbige resultater i 2017 er:

Effekt : 48,4 % afsluttet til job(når sygdom og lignede er fratrukket)
- 30 personer er i ordinært job
- 30 stadig på dagpenge
- 8 tilbagevist pga. sygdom
- 1 er fraflyttet
- 2 er afmeldt uden årsag

Endvidere viser en brugerundersøgelse, at 84% var i høj grad eller meget høj grad tilfreds med forløbet.

Krav til organisering

Hos os er vejleder ansat udover myndighedssagsbehandlerne.

Vejleder afholder udover sine individuelle samtaler også workshops, åben vejledning og Jobnet CV værksted.

Gode råd

Vigtigt at ansætte den rigtige profil, der tør trykke deltagerne på maven. Vigtigt med tæt samarbejde med virksomhedskonsulent. Vigtigt at der løbende evalueres

Ledelsens anbefaling

Ledelsen anbefaler at, virksomhedskonsulent og projektleder har meget tæt samarbejde og eventuelt holder trepartssamtaler med borgerne i løbet af projektet så de intensive samtaler følges op af realistiske jobmål.

Desuden skal vejleder udover at være meget stærk i kompetencer indenfor ansøgning og CV også være ekstra god til at udfordre borgerne i deres jobsøgningsstratgier ligesom denne skal kunne afholde gruppeundervisning sideløbende med samtalerne for at sikre netværk for deltagerne.

Evidenstest

2,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis , der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsaf-stemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
Se færre svar
3,8
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange som sikrer, at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter