Helsingør

4,1
Evidenstest

Brancheindsats

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Virksomhedsrettet indsats rettet mod 6 brancher, som har flest lokale og ufaglærte jobåbninger.

Målet er at yde en ekstra service til de virksomheder, der har størst behov for arbejdskraft, samt at få flere af jobcenterets ledige i beskæftigelse. Indsatsen er inspireret af metoder fra Helsingør Kommunes flygtningeindsats.

Brancheindsatsen retter sig mod brancher med mange ufaglærte jobåbninger. Indsatsen skal sikre, at flere borgere opnår beskæftigelse i forlængelse af virksomhedsforløb. Dermed vil borgerne opleve, at der er færre ”meningsløse praktikker”.

Brancheindsatsen er i øjeblikket rettet mod 6 branchespor:

• Hotel, restauration og turisme
• Rengøring
• Omsorg og pleje
• Detailhandel
• Industri, produktion og lager
• Bygge og anlæg

Ledige borgere screenes af jobkonsulenterne, og markeres derefter i forhold til de brancher, de ønsker og/eller evner at opnå job indenfor. Borgere skal markeres til mindst 2 brancher, og kan markeres til alle brancher.

Brancheindsatsen består som minimum af følgende 3 aktiviteter:

1) Ekstra tæt virksomhedssamarbejde, hvor virksomhedskonsulenter om muligt samler virksomhederne i klynger, der mødes kvartalsvis for at tale om, hvordan jobcentret og virksomheder i fællesskab kan sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne;

2) Gruppeforløb med 10-15 borgere ad gangen, hvor vi fx i stedet for at være sammen med borgerne i 1 time (1-til-1) kan være sammen med borgerne i 15 timer. Det gør, at vi kan komme tættere på borgerne samt introducere og opkvalificere dem til branchen;

3) Kontinuerlige virksomhedsforløb indtil borgeren er i beskæftigelse eller uddannelse.

Ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere og de mest udsatte aktivitetsparate borgere vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt en brancheindsats. For disse målgrupper vil indsatserne i højere grad være rettet mod afklaring af borgerens ressourcer.

Erfaringer og resultater

Jobcentret har opnået et tættere samarbejde med virksomhederne. Dette ikke mindst i forhold til de virksomheder, der har sagt ja til at være med i brancheklynger. Jobcentret har opnået større indsigt i virksomhedernes ønsker og behov, og vi har udarbejdet handleplaner med virksomhedsklyngerne vedr. rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft. Efter et klyngemøde inden for en af brancherne blev det fx besluttet, at jobcentret den efterfølgende måned skulle finde 40 kandidater til nogle konkrete lærerpladser på virksomhederne.

Kommunen har opnået større indsigt i, hvad det er, borgerne skal kunne for at opnå job på lokale virksomheder. Det har betydet, at kommunen har kunnet levere en mere præcis vejledning og opkvalificering til borgerne. Gruppeforløb med borgere har samtidig givet os mere tid til at vejlede og opkvalificere borgerne end, hvis kommunen i højere grad havde benyttet sig af individuelle forløb.

En til tre virksomhedskonsulenter er tovholdere i forhold til hver enkelt branche. Tovholderne holder overblik over markerede borgere og jobåbninger, og kan hurtigere end hidtil reagere på jobordrer. Det betyder, at jobcentret oplever større succes med at få borgere i beskæftigelse.

Krav til organisering

Brancheindsatsen forventes at udgøre halvdelen af jobcenterets virksomhedsrettede indsats.

Det er sagsbehandlerne, der vurderer, hvorvidt borgerne kan drage nytte af brancheindsatsen, eller om de skal tilbydes en anden indsats.

Gode råd

Markedsundersøgelse: undersøg hvilke lokale brancher og lokale virksomheder, der har flest ufaglærte jobåbninger.

Borgere: skaf et overblik over jobcentrets borgere set i forhold til de brancher/virksomheder, der har flest ufaglærte jobåbninger.

Tovholdere: sæt 1-2 virksomhedskonsulenter til at være tovholder for de enkelte brancheindsatser. Tovholderen skal sikre koordination af møder med virksomheder/klynger, gruppeforløb for borgere, og kontinuerlige virksomhedsforløb for borgerne.

Markering: få jobkonsulenterne til at markere borgerne til relevante brancher, sådan at virksomhedskonsulenterne hurtigt kan udtrække borgerne til jobordrer, gruppe/opkvalificeringsforløb og virksomhedsforløb.

Koordination: saml virksomhedskonsulenterne i et team, så de bedre kan koordinere brancheindsatserne på tværs af jobcentrets målgrupper af ledige borgere.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
Se færre svar
3,6
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter tjekker inden samtalen om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Delvist Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
Se færre svar

Dokumenter