Helsingør

2,8
Evidenstest

HH Jobmesse

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Jobcenter Helsingør afholder en årlig jobmesse i samarbejde med Helsingborg Kommune og Arbejdsformidlingen i Helsingborg. Messen afholdes samtidigt i Helsingør og Helsingborg.

Formålet er at synliggøre et fælles øresundsregionalt arbejdsmarked med større adgang til arbejdskraft og job.

I Helsingør afholdes messen på Kulturværftet, hvor der er opstillet stande til de deltagende virksomheder.

Der deltager både private og offentlige virksomheder. Desuden deltager relevante uddannelsesinstitutioner som VUC, erhvervsskolen, transportuddannelser og SOSU, der hjælper de besøgende med information om uddannelse og opkvalificering.

På messen kan de besøgende få udleveret færgebilletter, så de kan tage turen over Sundet og deltage i den tilsvarende messe på den anden side.
Messen blev afholdt første gang i 2016.

(Evidens- og praksistest er lavet på baggrund af vores normalindsats, og er på den måde ikke gældende for HH Jobmessen som sådan. For messen gælder det, at det direkte jobmatch mellem arbejdsgiver og -tager, der er i fokus).

Erfaringer og resultater

I 2020 deltog 38 virksomheder i messen på dansk side, og der var ca. 2.000 besøgende.

Umiddelbart efter jobmessen havde omkring 80 personer fået job. Yderlige var der knyttet kontakter, så dialogen om muligt job fortsætter efter messen.

Der blev udleveret 180 færgebilletter til danskere, der tog turen over Sundet for at søge efter job på den svenske side, hvor mere end 50 virksomheder deltog.

I 2019 besøgte 2.138 personer standene på den danske side af sundet, heraf tog ca. 160 turen fra Danmark til Sverige. På den svenske side af Øresund var der cirka 3.000 deltagere, og 300 pendlede til Danmark for at afsøge jobmarkedet her.

Umiddelbart efter messen var forventningen, at 100 personer ville komme i arbejde på den danske side af sundet.

Krav til organisering

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af en jobkonsulent, to virksomhedskonsulenter, en erhvervsmedarbejder og en stabsmedarbejder. Gruppen mødes med jævne mellemrum og gør status på de igangværende opgaver og koordinerer med den svenske arbejdsgruppe, der står for messen på svensk side. Opgaven er yderligere forankret hos lederen af virksomhedsindsatsen og Centerlederen.

Messen kræver et passende lokale med gode adgangsforhold.

I god tid før messen påbegyndes arbejde med at lave aftaler med de deltagende virksomheder og institutioner og involvering af de medarbejdere, der deltager og har opgaver på messen.

Ca. 30 medarbejdere i Jobcenteret på dansk side er involveret i indsatsen, og opgaverne skal beskrives og uddelegeres, så alle kender deres opgaver. Der laves en bemandingsplan med opgaver til messen.

Gode råd

1. Få politisk opbakning til messen. Messen har afledte effekter for Kommunens image, erhvervsliv og borgere.
2. Inddrag ledergruppen i Jobcenteret og andre relevante centre i Kommunen for at sikre sammenhængskraft og videndeling.
3. Gør det til en fælles jobcenterbegivenhed, som medarbejderne tager ejerskab for. Det understøtter gode resultater af messen både ift. at få jobsøgere i beskæftigelse og trivslen i jobcenteret.
4. Etabler en arbejdsgruppe, der tager ansvar og brænder for opgaven.
5. Kontakt virksomhederne så hurtigt som muligt og følg op på kontakten jævnligt.
6. Udarbejd informationsmateriale til både virksomheder og borgere.
7. Indkald borgerne på forskellige tidspunkter, så alle ikke kommer samtidig.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,8
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
Se alle svar
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis , der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsaf-stemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
3,0
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere , alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter tjekker inden samtalen om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange som sikrer, at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
Se færre svar

Dokumenter