Helsingør

3,8
Evidenstest

Projekt om brancheskift og efteruddannelse til SSH

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I Helsingør Kommune har vi en projektindsats, hvor jobkonsulenten i forbindelse med samtaler i kontaktforløbet, kan fortage en screening i forhold til en brancheprofil, der screener for beskæftigelse som SSH – uddannet eller ufaglært.

Skønnes det, at en borger matcher, kan konsulenten sende borger videre til en samtale med den projektansvarlige virksomhedskonsulent og vores faglige konsulent.

Dermed indgår borgeren i målgruppen for indsatsen.
Vurderes det, at der er potentiale, foretages et match i forhold til et bestemt plejehjem (af flere som kommunen har samarbejde med). Der fremsendes CV til kontaktpersonen på plejehjemmet.

Herefter arrangeres fællessamtale mellem plejehjemmet, borger, virksomhedskonsulent og fagkonsulent. Her snakkes formål med samarbejdet. Der tages stilling til om der sigtes på ufaglært ansættelse eller efteruddannelse til Social- og Sundhedshjælper.

Der arrangeres virksomhedspraktik i 4 uger, der efterfølges af løntilskud i 4 måneder.

De borgere, hvor indsatsen sigter på ufaglært ansættelse, søger under løntilskuddet relevante stillinger.

De borgere, hvor der sigtes på uddannelse, screenes under løntilskuddet i forhold til elevplads i kommunen. Hvis kommunens uddannelsesvejleder sig god for en elevplads, betaler jobcenter for grundforløb 2 til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Erfaringer og resultater

Vi har stor gavn af plejehjemmene i kommunen. De gør en stor indsats i projektet, og vil gerne, at ledige uddanner sig inden for området. De benytter sig også at lejligheden til at "reklamere" for branchen.

Krav til organisering

Vi har gjort meget ud af, at sikre en klar og gennemskuelig arbejdsgang. En klar og afstemt proces med alle involverede samarbejdspartnere.

Gode råd

Det er vigtigt, at aftaler om arbejdsgange overholdes.

Det er vurderingen, at samme tilgang kan gå inden for andre flaskehalsbrancher, fx; transport, hotel- og restauration o.a.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,8
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
3,9
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borger-samtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
Se færre svar
5,0
Test vedr. uddannelse

God praksis test vedr. uddannelse

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere med uddannelses-vanskeligheder bliver screenet ift. at identificere borgere med ordblindhed, læse-, skrive- eller regnevanskeligheder
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, som er testet ordblinde eller har læse-, skrive- eller regnevanskeligheder, får tilbudt at få styrket sine basale kompetencer, via et læse-, skrive- eller regnekursus.
 • Ja: Jobcenteret har en fast arbejdsgang, der sikrer, at vi identificerer mindst 9 ud af 10 borgere med behov for opkvalificering eller uddannelse
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, som har brug for uddannelse eller opkvalificering, motiveres til relevant opkvalificering eller uddannelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 uddannelsestilbud, der bevilges, tager afsæt i hvilke kompetencer de lokale og regionale virksomheder efterspørger.
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 uddannelsesforløb aftaler jobkonsulent og borger, klare målsætninger for uddannelsen og en plan for hvordan borger efterfølgende kommer i ordinært job, som noteres i Min Plan.
Se alle svar
Se færre svar

Dokumenter