Helsingør

1,9
Evidenstest

Indblik i vores indsats til nyledige

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Når borgeren melder sig ledig tilknyttes han/hun én konsulent, der vil være ansvarlig for kontaktforløbet de første seks måneder.

Herefter overgår kontaktforløbet til en anden konsulent, der varetager rollen som personlig jobformidler.

Nærmere beskrivelse af normalindsatsen – kortvarrige ledige:

Første møde i jobcenteret er individuelt. Her inviterer vi a-kassen. Vi har faste aftaler med de fleste a-kasser om et eller to månedlige møder. Nogle a-kasser har meddelt os, at de generelt ikke kommer til første møde.

På første møde afklares borgers udgangspunkt. Her stilles hvem-, hvad-, hvor- spørgsmålene. Her informeres om vores aktive indsatser og – såfremt det vurderes at være relevant – seks ugers jobrettet uddannelse.

De efterfølgende fire møder er job-orienteret, idet der arbejdes med konkret sparring på jobsøgning.

På det sjette møde i rækken deltager a-kassen (med mindre dette er fravalgt af borgeren). Her lægges en ny fremadrettet plan.

På alle møder tjekkes joblog. Ligeledes laves status over aktiviteter siden sidste møde.

Erfaringer og resultater

Det, at vi har en fast konsulent de første seks måneder, giver os mulighed for at gå dybere og lave en lidt mere helhedsorienteret tilgang til borgeren.

Krav til organisering

Vi mener, at der skal være en meget klar opdeling i roller i mellem konsulenterne.

Opdelingen i roller: Jobkonsulent de første seks måneder af kontaktforløbet og personlig jobformidler resten af kontaktforløbet.

Gode råd

Vi opfordrer vores borgere til at sige til, hvis relationen ikke fungerer. Hvis relationen ikke fungerer forsøger vi hurtigt at tilknytte borgeren til en anden konsulent.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

1,9
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
4,1
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Delvist: 7 ud af 10 borgere har, tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
Se færre svar

Dokumenter