Brøndby

1,3
Evidenstest

Fokuseret samtalestruktur i Brøndby

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Jobcenter Brøndby har igangsat en ny og fokuseret samtalestruktur, der specifikt skal sikre, at der, de første 6 måneder af ledighedsperioden, afholdes 6 jobsamtaler og at der aktiveres i overensstemmelse med lovgivningen.

Det er desuden forventningen, at en tidlig og målrettet indsats med fokus på CV, jobsøgning og virksomhedsrettet aktivering vil få de ledige hurtigere i job.

Her kan I læse om vores samtaler:

Informationsmøde
Alle forsikrede ledige inviteres til informationsmøde, hvor der informeres om rettigheder og pligter og hvad den ledige kan forvente af samarbejdet med jobcentret. Der er specifikt fokus på ABC-modellen og der gives introduktion til joblog, jobnet og den virksomhedsrettede indsats. Dette møde ligger før Jobsamtale med A-kasse.

Jobsamtale 1 (afholdes inden uge 4)
Efter informationsmødet indkaldes den ledige til første jobsamtale med A-kassen. På dette møde er der specifikt fokus på ABC-modellen, Jobnet CV og Joblog. Her lægges planen sammen med den ledige og A-kassen. Derudover drøftes det om den lediges Jobnet CV er fyldestgørende. Hvis dette ikke er tilfældet, tilmeldes den ledige tilbuddet ”Jobnet CV”, hvor der gives rådgivning og vejledning om det gode Jobnet CV. Ideen er så tidligt i forløbet at gøre den lediges Jobnet CV søgbart for Jobcenteret og så mange virksomheder som muligt.

Jobsamtale 2 (afholdes inden uge 8)
Ved anden jobsamtale er der fokus på den virksomhedsrettede indsats. Specifikt tales der om A og B jobs ud fra ABC-modellen. Den ledige opfordres til selv at finde en virksomhedspraktik eller løntilskud, så hurtigt som muligt, og helst inden tredje jobsamtale. Virksomhedskonsulenter står, imellem anden og tredje jobsamtale, til rådighed for råd og vejledning.
For de ledige hvor det giver mening gives der på dette tidpunkt i ledighedsperioden mulighed for at deltage i Jobklubber med overskrifterne ”CV og ansøgning” og ”Jobsamtalen”.

Jobsamtale 3 (afholdes inden uge 12, så vi sikrer rettidig aktivering)
Ved tredje jobsamtale er der specifikt fokus på rettidig aktivering. Hvis den ledige ikke selv har fundet en virksomhedspraktik eller løntilskud, hjælper jobkonsulenten på dette møde, med at finde en aktivitet. Fokus rykkes fra A og B jobs ud fra ABC-modellen, til at udforske mulige C-jobs.
Derudover følges der op på jobloggen med afsæt i ABC-modellen. Det tjekkes om der er overensstemmelse mellem de søgte jobs og den ABC-model som borgeren udarbejdede ved første jobsamtale. Endvidere gives der rådgivning og feedback på konkret jobsøgning.

Jobsamtale 4 (afholdes inden uge 16)
Her er der specifikt fokus på den lediges jobsøgningsstrategi. Den ledige introdu-ceres til forskellige rekrutteringskanaler og deres anvendelse og klædes bl.a. på i forhold til metoder til jobsøgning, herunder uopfordrede ansøgninger, kampag-nemails, kaffemøder, netværksstrategi/Linkedin/sociale medier og rekruttering via vikarbureauer.

Jobsamtale 5 (afholdes inden uge 20)
Femte Jobsamtale er med A-kasse og her drøftes den konkrete plan for det videre forløb. Derudover vil der være specielt fokus på brancheskift og dialog om indikatorerne for langtidsledighed.

Erfaringer og resultater

Vores foreløbige resultater viser:
- Øget antal af rettidige samtaler
- Øget aktiveringsgraden
- Fald i den gennemsnitlige varighed
- Fald i antallet af forsikrede ledige.
- Frigjort mere tid i medarbejdernes kalendere.

Krav til organisering

I Brøndby har vi sikret følgende:
- Samtlige medarbejdere der arbejder med målgruppen er involveret i indsatsen.

- Jobkonsulenterne, der arbejder med målgruppen er overgået til faste sagsstammer.

Gode råd

De vigtigste råd fra os er:
- Samtalestrukturen er omfattende og det kræver en vis tilvænning hos medarbejderne.

- For at sikre flow i samtalestrukturen er det vigtigt med løbende og tæt evaluering af arbejdsgange og høj grad af medarbejderinvolvering.

- Kræver høj grad af ledelsesopbakning.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

1,3
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
Se færre svar
3,7
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar