Viborg

3,5
Evidenstest

Empowermentorienteret indsats for dagpengemodtagere

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I Viborg Kommune stiger kravene til de lediges aktivitetsniveau såvel som jobcenterets støtte til de ledige proportionalt med ledighedsperioden.

Indsatsen fra 26 uger og frem baserer sig på regelmæssige samtaler, som bygger oven på den ”hjælp til selvhjælp”, der er givet tidligere i ledighedsforløbet.

For unge under 30 år er der samtaler hver 4. uge – og for ældre ledige i risiko for langtidsledighed er der – efter behov og relevans - også hyppigere samtaler end lovens minimum.

Endvidere indgår ”aktive tilbud” efter LAB ligeledes efter behov og relevans.

Baggrunden for den mere intensive indsats overfor de under 30-årige er en vurdering af, at arbejdsidentiteten og motivationen for at søge arbejde ofte ikke er så stærk hos unge.

Fokus i Viborg er altid på den lediges hurtigste vej til selvforsørgelse – herunder at borgeren søger bredt og opererer med såvel en plan A, som en plan B og C for opnåelse af job.

Som redskab hertil anvendes i vid udstrækning uddannelse og opkvalificering såvel som virksomhedspraktik. I videst muligt omfang inden for mangelområder.

De ledige i målgruppen inviteres regelmæssigt til møder, hvor uddannelsesinstitutioner, virksomheder, A-kasser og jobcenteret i samarbejde tilbyder særligt tilrettelagte AMU-forløb (op til 12 uger med indlagt praktik) – primært inden for mangelområder. Som eksempel kan nævnes Industritekniker og VVS-energispecialist, bygge- og anlægsområdet, IT og CNC.

Rekrutteringen hertil sker i samarbejde med A-kasserne, og borgerne indkaldes til informationsmøder med mødepligt.

Til målgruppen råder jobcenteret endvidere over en særlig jobklub (LAB § 32, 1, 2), som faciliteres af kommunens egen udførerenhed. Indsatsen her har fokus på hjælp til selvhjælp og afklaring af erhvervs- eller uddannelsesønsker. Tilbuddet kombineres som hovedregel med virksomhedspraktik (LAB § 42).

Erfaringer og resultater

Vi oplever, at der generel er tilfredshed blandt de ledige med jobcenterets opgaveløsning, som opfattes som relevant.

Krav til organisering

Viborg Kommune prioriterer den tættest mulige kontakt (relation/alliance) til den ledige, hvorfor myndighed og jobkonsulentfunktion for dagpengemodtagere er samlet på én og samme medarbejder. I Viborg benævnes denne rolle ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”.

I tilrettelæggelsen af de særlige AMU-forløb samarbejdes tæt med såvel A-kasser som uddannelsesinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer o.a.

Gode råd

Viborg Kommune har gode erfaringer med den empowerment-orienterede tilgang, hvor borgerne orienteres om deres muligheder og gives relativt frit rum til selv at bidrage i tilrettelæggelsen af deres forløb.

I Viborg stiger kravene til de lediges aktivitetsniveau såvel som jobcenterets støtte proportionalt med ledighedsperioden.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,5
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
4,2
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomheds-overblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter