Viborg

3,8
Evidenstest

Sådan modtager vi nyledige i Viborg Kommune

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I Viborg bliver alle nyledige dagpengemodtagere indkaldt til informationsmøde med mødepligt senest 2 – 3 uger efter 1. dags ledighed. Normalt omkring 75 deltagere pr. møde.

Formålet med informationsmødet er at mobilisere de lediges egne ressourcer i relation til jobsøgning.

Vi ønsker at give gode råd om jobsøgning, om forpligtelser, praksis og flow i kontaktforløbet, samt at informere om helt konkrete tilbud og handlemuligheder for den ledige. Blandt andet

• Præsentation af jobcenterets ”Jobservice” og konkrete, dagsaktuelle, ledige jobs – herunder mulighed for virksomhedspraktik m.m.
• Præsentation af vikarbureauer, af muligheder for uddannelse, af ”Seniorerhverv” (Netværk for ledige seniorer) m.m.
• Tilbud om at få lavet ”det levende CV” i form af præsentationsvideo
• Tilbud om jobsøgningskurser/workshops om CV, ansøgning, samtale m.m. hos kommunal udførerenhed

Alle borgere testes for ordblindhed, lige som alle modtager et hæfte med relevante oplysninger, hjemmesideadresser m.v. vedrørende ledighed og jobsøgning.

Udgangspunktet er, at alle i målgruppen ønsker at komme i arbejde. Jobcenteret hjælper efter behov og relevans.

Bemærk særligt, at alle unge (under 30 år) henvises direkte til 6 ugers kort vejlednings- og afklaringsforløb (LAB § 32, 1, 2) – evt. efterfulgt af virksomhedspraktik (LAB § 42). Begrundelsen er en vurdering af, at arbejdsidentiteten og motivationen for at søge arbejde ofte ikke er så stærk hos unge.

Erfaringer og resultater

Der er generel tilfredshed blandt de nyledige med kommunens indsats.

Den særlige indsats for ungegruppen har fungeret siden medio august 2018, men vurderes allerede efter 4 måneder at have den ønskede effekt om hurtig overgang til job eller uddannelse.

Krav til organisering

Viborg Kommune prioriterer den tættest mulige kontakt til den ledige, hvorfor myndighed og jobkonsulentfunktion for dagpengemodtagere er samlet på én og samme medarbejder. I Viborg benævnes denne rolle ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”.

For at sikre sikre optimal kapacitetsudnyttelse og ”fælles dagsorden” hos udførerenheden (vedr. 6 ugers kort vejlednings- og afklaringsforløb) afholdes hyppige møder mellem jobcenteret og udførerenheden.

Gode råd

Viborg Kommune har gode erfaringer med den empowerment-orienterede tilgang, hvor vi "klæder borgerne på" til at tage ansvar, orienterer dem om deres muligheder og giver dem et relativt frit rum til selv af bidrage i tilrettelæggelsen af deres forløb.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,8
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
3,6
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomheds-overblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange som sikrer, at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter