Skanderborg

0,6
Evidenstest

Vejen frem – vi styrker dine læse-, skrive- og regnefærdigheder sammen

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

I december 2017 fik Skanderborg og Horsens midler til et fælles projekt om at styrke indsatsen indenfor ordblindeundervisning og FVU-undervisning.

Projektet blev etableret som tværkommunalt projekt mellem Horsens og Skanderborg, for at kunne udvikle og erfare sammen.

Formålet med indsatsen er at øge opmærksomheden på behovet for kompetenceløft indenfor OBU, læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Målet er ligeledes at vi som aktører på området ”rykker tættere sammen i bussen” med de øvrige aktører på området, altså Netværkslokomotivet, FVU udbydere, Fagforbund/a-kasser og virksomheder for at styrke indsatsen.

Det skal ske gennem:
- Informationsmøder & virksomhedsbesøg
- Test og undervisning
- Netværksaktiviteter
- ”ambassadør” ordning
– virksomhed til virksomhed
- At der uddannes nøglepersoner
- At sagsbehandleres/medarbejderes nøglepersonsuddannes

Erfaringer og resultater

Erfaringen er allerede nu at en øget opmærksomhed giver positiv respons fra borgene, men også virksomhederne tager godt imod vores budskaber.

Samtidig er det faktum at det er et fælles projekt mellem to kommuner også gavnligt, da vi kan inspirere hinandens indsatser. Vi er organiseret forskelligt og derfor er indsatserne også forskellige i de to kommuner, men alt fra ideer til helt jordnært forretningsgange, brochurer, tekster m.m. udveksles

Krav til organisering

Projektet er forankret med en styregrupper med medlemmer fra begge kommuner og den tætteste samarbejdspartner, Netværkslokomotivet. I den daglige drift styres af en projektleder i hver af kommunerne og de deltager også i de praktiske opgaver fra samtaler til virksomhedsbesøg.

Ellers er indsatsen forankret i den almindelige indsats hos jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, som med en øget opmærksomhed løfter opgaven i dagligdagen.

Gode råd

Her er vores vigtigste råd:
• Brug de stærke fagligheder der er på dette område allerede – det vil sige tæt samarbejde med f.eks. FVU-udbydere, Netværkslokomotivet m.m.
• Vær åben i samarbejdet med de forskellige udbydere på området.
• Vær vedholdende i at holde kollegers opmærksomhed på området fanget – det være sig både de der besøger virksomheder og de som har den borgerrettede indsats
• Afsøg om aktiviteten kan integreres i aktiviteter – f.eks. at der screenes for færdigheder i jobsøgningsforløb

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

0,6
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Nej: Jobcenteret har ikke en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se færre svar
1,7
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter vejleder ved samtalen, borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Nej: Jobcenteret har ikke faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Færre end 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar
1,3
Test vedr. uddannelse

God praksis test vedr. uddannelse

 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, som er testet ordblinde eller har læse-, skrive- eller regnevanskeligheder, får tilbudt at få styrket sine basale kompetencer, via et læse-, skrive- eller regnekursus.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 uddannelsestilbud, der bevilges, tager afsæt i hvilke kompetencer de lokale og regionale virksomheder efterspørger.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med uddannelses-vanskeligheder bliver screenet ift. at identificere borgere med ordblindhed, læ-se-, skrive- eller regnevanskeligheder.
 • Nej: Jobcentret identificerer færre end 7 ud af 10 borgere med behov for opkvalificering eller uddannelse
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, som har brug for uddannelse eller opkvalificering, motiveres til relevant opkvalificering eller uddannelse
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 uddannelsesforløb aftaler jobkonsulent og borger, klare målsætninger for uddannelsen og en plan for hvordan borger efterfølgende kommer i ordinært job, som noteres i Min Plan.
Se færre svar