Skanderborg

0,6
Evidenstest

Vi giver den ledige ejerskab over indsatsen – den jobrettede samtale

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Med Jobrettet samtale går vi fra myndighedssamtale til bemyndigende samtale med den ledige.

Målet er at skabe ejerskab omkring ledigheden – i samtalen bruge redskaber, så den ledige får støtte til selv at sætte retning på sin jobsøgning og selv definere, hvor og hvordan man vil komme tilbage på arbejdsmarkedet; via digitale redskaber selv at tilrettelægge samtaler og jobsøgning samt dokumentere denne; via arbejdsmarkedskendskab hjælpe den ledige med at skabe et overblik over de muligheder, der er for jobsøgning.

Erfaringer og resultater

Vi oplever, at den ledige reelt får ejerskab for sin jobsøgning.

Det giver bedre dialog, den ledige er selv med til at definere indsatsen, der opleves bedre indhold i samtalerne og der bliver bedre mulighed for at skabe progression i samtalerne.

De digitale redskaber er også med til at skabe ejerskab i jobsøgningen. De er med til at skabe overblik og det giver jobcenter og a-kasse en bedre mulighed for vejledning.

Kendskab til arbejdsmarkedet kan være med til at kvalificere vejledning om jobsøgning.

Krav til organisering

Det er afgørende for et optimalt udbytte, at der ledelsesmæssigt og organisatorisk sættes tid og rammer af til at kunne arbejde med indsatsen.

Der er behov for en undervisningsfase, der er behov for en implementeringsfase og der er behov for en løbende opfølgning på og træning af indsatsen.

Ledelsesmæssigt bør det fastlægges, at det er denne tilgang, der skal bruges og den nødvendige tid til undervisning, implementering og træning lægges ind i arbejdsplan.

Gode råd

Der er tale om en kulturændring. Det er en ændring, der tager tid. Vær opmærksom på, at såvel samtaleelementer som digitale værktøjer og et solidt arbejdsmarkedskendskab alle er væsentlige elementer i tilgangen.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

0,6
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Nej: Jobcenteret har ikke en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se færre svar
1,7
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter vejleder ved samtalen, borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Nej: Jobcenteret har ikke faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Færre end 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter