Hedensted

2,5
Evidenstest

Hedensted modellen

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Hedensted Modellen beskriver med enkle ord mange af de muligheder som vores jobparate borgere har.

Nyledige jobparate borgere starter med at deltage på et informationsmøde – et møde som nok mere er et inspirationsmøde, hvor vi har stort fokus på muligheder, ”det som virker”.

Ret & Pligt omtales kun kort som ”forsikringsbetingelser” da ingen borgere har fået arbejde ved en dybdegående kendskab til dette emnet.

Gennemføring af gode jobrettede samtaler er kærnen og ”motoren” i vores videre arbejde. Den enkelte beskæftigelsesrådgiver vurderer altid i en individuel dialog med borger – omkring hvad som vil være bedst for den enkelte i forhold til at støtte vedkommende i deres bevægelse frem imod selvforsørgelse (hurtigst muligt).

Vores beskæftigelsesrådgiver er godt ”klædt” på i forhold til kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked ligesom de er godt kendt med diverse jobportaler, ”værktøjer” mv. således at de i dialog med borger er ret gode til at vejlede og motivere.

En ledig med korterevarende ledighed kan i princippet blive tilmeldt til et hvilket som helst forløb – blot det giver mening og understøtter denne borger.

Jobsøgningskurset JobNu er som oftest en god start for de fleste, men for de hvor en deltagelse ikke giver mening – aftaler vi noget andet, det kan f.eks. være en selvfundet virksomhedspraktik, Jobrettet Coaching, Aktivcenter eller andet.

Erfaringer og resultater

Vi mener, at Hedensted Modellen er medvirkende til vores resultat (en af landets laveste ledigheder).

Krav til organisering

Gode råd

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,5
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
3,9
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar