Hedensted

2,5
Evidenstest

JobNu - fremmer borgernes jobsøgning

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Alle der er omfattet af målgruppen kan få tilbud om deltagelse på JobNU.

På forløbet arbejdes der blandt andet med:

• Afklaring af jobmål, værdier, netværk, egne ressourcer og kompe-tencer ved gruppecoaching og individuel sparring.
• Udstyre deltagerne med viden om arbejdsmarkedet, herunder job- og uddannelsesmuligheder.
• Give deltagerne relevante værktøjer til systematisk og målrettet job- og uddannelsessøgning samt øvrig relevant informationssøgning.
• Arbejde struktureret omkring motivation til selvstændig jobsøgning gennem princippet om hjælp-til-selvhjælp.

Dette fremmes via et inspirerende jobsøgnings- og afklaringsforløb, der
• Afklarer den enkelte deltager og motiverer vedkommende til at være aktiv jobsøgende på en selvstændig, seriøs og realistisk måde.
• Sikre den enkelte er bekendt med egne kompetencer og derved sine muligheder i forhold til arbejdsmarkedets behov, således at ved-kommende kan foretage bevidste og realistiske valg for fremtiden.


Forløbet gennemføres i samarbejde med Marselisborg.

Erfaringer og resultater

Jobcenter Hedensted har mange års erfaring med jobsøgningskursus. Vores JobNU er løbet af årene blevet tilpasset og justeret således at indhold er er noget vores borgere kan benytte i praksis.

Vi mener, at JobNu er medvirkende til vores resultat (en af landets laveste ledigheder) og vi får meget gode tilbagemeldinger fra vores borgere.

Krav til organisering

Gode råd

Det er vigtigt at jobcenteret (beskæftigelseskonsulenter) og den udførende part har et godt samarbejde blandt andet for at sikre en fælles forståelse af indsatsen og sørge for at parterne taler det samme sprog overfor borgere.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,5
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
3,9
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter