Hedensted

2,2
Evidenstest

Jobrettet coaching til afklaring af jobmuligheder

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Coaching kræver, at borger er aktivt deltager. Borgers coach styrer processen ved hjælp af afklarende og udfordrende spørgsmål.

Med udgangspunkt i borgers konkrete situation, kan vi komme omkring for eksempel dine styrker, værdier, kompetencer og succeshistorier, for at skabe fokus på nye handlinger og muligheder på vejen mod borgerens din jobmæssige fremtid.

Forudsætningen for at deltage:

- Borger skal have lyst til at udvikle sig
- Borger skal forpligte sig til at deltage - herunder også at lave enkelte hjemmeopgaver.

I et Jobrettet Coach forløb forpligter borger sig til at arbejde hen mod:

- at afklare sin jobmæssige fremtid
- at være ærlig omkring sin situation
- at arbejde fremadrettet og handlingsorienteret

Borgerens coach er certificeret, har tavshedspligt og har ingen
myndighedsrolle. Når forløbet er slut, udarbejder borger og dennes coach et kort notat som tilbagemelding til Jobcentret.

Borger deltager frivilligt i forløbet, og et forløb kan afbrydes af borger eller coach, hvis en eller begge vurderer, at forløbet ikke fremmer vejen til målet.
Jobrettet Coaching udføres af beskæftigelsesrådgivere som er uddannet og certificeret coach – og ansat ved Jobcenter Hedensted.

Erfaringer og resultater

I 2015 var resultatet at godt 70 % af deltagerne efterfølgende er afmeldt som ledige i løbet af en tre måneders periode.

Krav til organisering

Gode råd

Jobcenter Hedensted tilbød i 2012 alle beskæftigelsesrådgivere en grundlæggende coachuddannelse. Formålet var et ønske om at blive bedre til at gennemføre samtaler med borgere – uanset målgruppe.

Jobrettet Coaching blev efterfølgende oprettet som et internt tilbud som kan benyttes at målgrupper. Jobrettet Coaching benyttes i dag primært til borgere i målgrupperne §2,1, §2,2, §2,3 og §2,5. At tilbuddet om Jobrettet Coaching udføres internt og i forskellige målgrupper stimulerer også til et godt tværfagligt samarbejde.

I dag har Jobcenter Hedensted to beskæftigelsesrådgivere som benytter omkring 20% af deres arbejdstid som coach i tilbuddet Jobrettet Coaching.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,2
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
Se alle svar
 • Delvist: I mindst 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Nej: Jobcenteret har ikke en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se færre svar
3,0
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Færre end 7 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar