Frederikshavn

3,8
Evidenstest

Jobrettet indsats for Jobparate over 30

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Projektets overordnede formål er at understøtte, at så mange jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer i job eller uddannelse så hurtigt som muligt. Dette ønsker vi ved at gøre igennem en tidlig indsats, som består af tidlige og hyppige jobrettede samtaler samt iværksættelse af tilbud, hvor borger får hjælp til udarbejdelse af jobsøgningsmateriale og kontakten til virksomhederne. Sideløbende vil vi være opmærksomme på muligheden for at iværksætte målrettede opkvalificeringsforløbet til områder med mangel på arbejdskraft.

Vores mål er, at blive bedre til at understøtte målrettede og effektive match mellem jobparate kontanthjælpsmodtagere og arbejdsgivere

Erfaringer og resultater

Vores antal af Jobparate Kontanthjælpsmodtagere er faldet siden januar 2019 og det er lykkes at fastholde en andel på ca. 20 procent med ordinære timer.

Under projektet er det lykkes at få en højre andel af målgruppen til at anvende selvbooking og registrere minimum 8 job i jobloggen pr. uge.

I vores sagssparring er det kommet et fokus på job og opkvalificering.

Krav til organisering

Vi har en visitation, som varetaget indsatsen for de Jobparate de første 6 måneders ledighed og i denne periode har borger har en fast sagsbehandler og efter skiftet ved 6 måneders ledighed en fast sagsbehandler.

Jobkonsulenten, som varetager visitationen, har maksimalt 40 sager. Jobkonsulenten, som varetager indsatsen efter 6 måneders ledighed, har maksimalt 60-70 sager.

Vi har sat fokus på kollegial sparring
Der er udarbejdet en plan for, hvornår leder, faglig koordinator og kollega skal deltage i hinandens samtaler og vi følger løbende op på, hvordan dette på teammøderne.
Der laves altid aftale om feedback inden samtalen.

Derudover har vi et punkt på teammøderne, hvor vi drøfter brugen af jobspor herunder hvad der fungerer og hvornår vi bliver udfordret.


Gode råd

Arbejdet med jobspor både i samtale og den efterfølgende registrering er med til at understøtte den jobrettede samtale og det er lettere at lave konkret aftale.

Vigtigt med indgåelse af en "kontrakt" inden deltagelse i hinanden samtaler

Ledelsens anbefaling

Vi har under projektet arbejdet med jobspor både i selve samtalen og registreringen. Dette har gjort det lettere i samtalen, at holde det jobrettede fokus og lave konkrete aftaler med den enkelte borger

Evidenstest

3,8
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
Se færre svar
3,6
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere , alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: 7 ud af 10 borgere har, tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
Se færre svar

Dokumenter