Brønderslev

4,1
Evidenstest

Ekstern personlig jobformidler som intensiv indsats

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Længerevarende ledige
 • Alle målgrupper

Beskrivelse

Vi beskriver her, hvordan vi har tilrettelagt indsatsen for en intensiv indsats ved 70 ugers ledighed.

Ledige henvises til et 13 ugers forløb med “personlig jobformidler” hos en ekstern leverandør.

Der er samtaler med den ledige 1 gang ugentligt og resten af ugen arbejdes der intensivt med jobsøgning som aftalt ved samtalerne.

Den personlige jobformidler opsøger i samarbejde med den ledige aktivt relevante virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, som den ledige kan varetage, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob.

Jobformidleren hjælper endvidere med kompetenceafklaring, med at brede den lediges jobsøgning ud, med at søge uopfordret, med at etablere netværk og med jobsamtaletræning mv.

Den “personlige jobformidler” har ikke myndighed og alle bevillinger af virksomhedsrettede tilbud gives af jobkonsulenterne ansat i jobcenteret.

Erfaringer og resultater

Vi har kørt med indsatsen i 2 år.

Resultaterne viser, at indsatsen fører til, at ca. 40 % af de langtidsledige afmeldes til job, jobrotation eller ordinær uddannelse inden for periodens 13 uger.

Yderligere ca. 40 % afslutter deres 13 ugers forløb med en virksomhedstilknytning i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller deltidsjob.

Krav til organisering

Der er indgået kontrakt med eksterne leverandør om forløbet. Det er væsentligt, at leverandøren tilbyder løbende optag på forløbet.

Brønderslev er en lille kommune og har derfor en model, hvor vores ledige transporterer sig til nærmeste større by, hvor leverandøren også har andre opgaver. Derved styres uden om problemer med, at der i perioder ikke henvises nok borgere til, at det er fuldt rentabelt for leverandøren.

Gode råd

I bør være opmærksomme på at understøtte et meget tæt samarbejde og kontakt mellem Jobcenterets jobkonsulenter og den eksterne leverandørs “personlige jobformidlere”.

Der understøttes eksempelvis ved at “personlig jobformidler” fra ekstern leverandør deltager på teammøde én gang i kvartalet, hvor der diskuteres resultater og problematiske cases.

Vi kan anbefale at have en betalingsmodel, hvor der betales samme pris for et forløb uanset om den ledige går i arbejde tidsligt i forløbet eller om den ledige deltager i forløbet hele perioden ud (uden bonusordninger).

Med en sådan betalingsmodel har leverandøren incitament til at få borgerne hurtigt i beskæftigelse frem for at fastholde dem forløbet ud.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Jobcenteret har ikke en fast praksis, der sikrer at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se færre svar
3,8
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med længerevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomheds-overblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borger-samtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter bruger systematisk it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejds-markedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se færre svar

Dokumenter