Brønderslev

3,1
Evidenstest

Klippekort til individuel karriererådgivning

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Beskrivelse

I Brønderslev får ledige dagpengemodtagere fra første ledighedsdag bevilliget et “klippekort” med op til fire karriererådgivningssamtaler ved en ekstern leverandør.

Den ledige vælger selv, om han/hun vil gøre brug af alle fire samtaler, ligesom den ledige frit kan vælge (og selv booke), hvornår samtalerne skal ligge inden for en 6 måneders periode. Samtalerne er et fuldt frivilligt supplement til jobcenterets kontaktforløb og ligger således ud over de obligatoriske jobsamtaler.

Samtalerne fokuserer på sparring og hjælp til ansøgningsmateriale, søgestrategi mv.

Klippekortet tilbydes dels til ledige, der er screenet i risiko for langtidsledighed, og som primært har behov for en ekstra håndsrækning til jobsøgning, og dels til alle øvrige ledige, der tidligt i ledighedsforløbet efterspørger en ekstra indsats.

Erfaringer og resultater

I kraft at det bærende frivillighedselement bliver tilbuddet taget rigtig godt imod af de ledige. Borgerne ser det som en service, at de kan få rådgivning af professionelle uden for jobcenteret. Der ses således en effekt i forhold til øget borgertilfredshed.

Vi har kørt med indsatsen i 2 år. Vores resultater viser, at indsatsen fører til, at ca. 50 % af de henviste nyledige (i risiko for langtidsledighed) afmeldes til job, jobrotation eller ordinær uddannelse inden for 26 uger.

Yderligere ca. 25 % afslutter perioden med klippekortordningen med en virksomhedstilknytning i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller deltidsjob.

Krav til organisering

Vi har indgået en kontrakt med eksterne leverandører om forløbet. Da antallet af henviste er lille, har dette kun kunnet lade sig gøre, fordi der er tale om et supplement til anden kontrakt om et andet forløb hos samme leverandør

Gode råd

Fokus skal være på de lediges hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på ikke at italesætte tilbuddet som havende en varighed på 6 måneder. Det risikerer at have en fastholdelseseffekt.

Fordelen med klippekortet er, at ledige, der går i arbejde, men hurtigt bliver ledige igen, straks kan genhenvises til den eksterne leverandør (inden for henvisningsperioden), og på den måde hurtigt fortsætte processen.

Der sker kun betaling for faktisk afholde samtaler. Det betyder, at ekstern leverandør har en interesse i at der faktisk afholdes 4 samtaler. Det er derfor vigtigt at holde fast i, at den ledige selv skal booke nye samtaler og at samtaler ikke aftales fra gang til gang.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

3,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
Se færre svar
4,2
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 7 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar
5,0
Test vedr. profilafklaring

God praksis test vedr. profilafklaring

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 nyledige borgere udfylder forberedelsesskemaet, senest ved første samtale i jobcenteret.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, bruger resultatet af profilafklaringen og borgerens svar fra forberedelsesskemaet i Jobnet, i deres forberedelse og gennemførelse af den første samtale med borgeren
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, der er profileret i risiko for langtidsledighed, skal deltage i et hyppigt og intensivt samtaleforløb.
Se alle svar
Se færre svar

Dokumenter