Aarhus

4,1
Evidenstest

Tidlig, jobrettet indsats

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle ledige
 • Over 30 år

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Formålet med indsatsen er at få målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, i ordinært job eller uddannelse.

Erfaringer og resultater

Vores erfaringer er, at det er understøttende for den lediges vej til job, at der fra start iværksættes en tidlig jobrettet indsats med den enkelte ledige. Det opleves at give bedre jobsøgning og i sidste ende også at den ledige kommer hurtigere i job.
Det har derudover været understøttende for den lediges vej til job, at der tidligt og løbende har været tilbudt opkvalificering i brugen af digitale jobsøgningsværktøjer samt udarbejdelse af ansøgninger og CV. Det har givet bedre CV´ er og ansøgninger.
Endvidere er det vores erfaring, at det har været understøttende for konsulenternes arbejde, at der har været arbejdet med brugen af fælles jobrettede samtaleredskaber.

Krav til organisering

Der er etableret tværfaglige teams bestående af såvel job-/virksomhedskonsulenter og personlige jobformidlere, som arbejder tværfagligt sammen om borgerne. Der bliver fra start af ledighedsforløbet iværksat en tidlig, intensiv og jobrettet indsats sammen med den ledige, hvor der er fokus på hyppige samtaler/kontakt og iværksættelse af virksomhedsvendte indsatser, for at øge den lediges muligheder for at komme i job. Derudover er der løbende fokus på den lediges behov for evt. opkvalificering, ligesom den ledige også fra start opkvalificeres i at anvende de digitale jobsøgningsværktøjer. Derudover er der desuden implementeret jobrettede samtaleredskaber i afdelingen, som medvirker til at styrke kvaliteten og effekten af de jobrettede samtaler.

Gode råd

At der iværksættes en tidlig jobrettet indsats med hyppige samtaler/kontakt, hvor der er fokus på job, ordinære timer (småjobs) og iværksættelse af virksomhedsrettede indsatser.
At der fra start er hyppig kontakt/samtaler med borgerne (det opleves at give tryghed, progression og et bedre samarbejde med borgerne).
At der er fokus på opkvalificering af ufaglærte/brancheskiftere, herunder fx seniorer, med henblik på at opnå og fastholde beskæftigelse.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,1
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere, alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 virksomhedsrettede tilbud, tager afsæt i borgernes jobmål, og har klart definerede mål, som nedskrives i den fælles plan.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter foretager en klar forventningsafstemning med borger og virksomhed om mål, opgaver og mulighed for ordinære timer, inden løntilskud eller virksomhedspraktik etableres.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter/virksomhedskonsulenter, altid følger op på de fastlagte mål og mulighederne for ordinær ansættelse, med både borger og virksomhed, i god tid inden forløbets afslutning.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere med mere end 26 ugers ledighed, får en virksomhedsrettet indsats på en privat virksomhed.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
4,6
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere , alle ledige

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere i løntilskud og virksomhedspraktik, får en fast kontaktperson på virksomheden (en ordinært ansat kollega)
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenten/virksomhedskonsulenten systematisk bruger it-værktøjerne Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen til at udsøge virksomheder, der er relevante at samarbejde med.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar

Dokumenter